5 Tips how to reach Your goals in 2018

Try to be more organized person in 2018 and you will see the results soon

Advertisements

Try to be more organized person in 2018 and You will see the results soon

Snažte se si v roce 2018 svůj život více zorganizovat a výsledky se brzy dostaví. Třeba Vám pomůže mých 5 tipů, jak naplnit svá předsevzetí v novém roce

Často si dáváme předsevzetí právě na začátku nového roku. K 31. 12. často rekapitulujeme uplynulý rok – co nového nám přinesl a někdy i  vzal, v čem nás posunul dál, ponaučil a postupě se dostáváme k myšlenkám na to, co bychom chtěli v roce následujícím zažít, dokázat, zlepšit apod. Často si dáme různá předsevzetí, která se minimálně první týdny nebo měsíce snažíme naplnit, ale vzpomenme si třeba v červnu na to, co jsme si vlastně v lednu slíbili? Jak své cíle opravdu napňovat a cítit se tak, že jdeme tím správým směrem? Tady je mých 5 tipů, jak své roční cíle naplnit a dostát tak svým předsevzetím.

1. Dávejte si reálné cíle a ty si zapište

Nepřeceňujte se, ale ani nepodceňujte. Nastavte si cíle, které sami víte, že můžete dosáhnout a začněte je plnit pozvolna. Pro většinu z nás je to udržitelnější postup, i když najdou se i takoví, kteří mají raději racionální změnu a jdou do toho po hlavě a vše, co si předsevzali dodrží a splní. Takoví mají mou poklonu. Mně se ale z dlouhodobého hlediska osvědčilo jít na většinu cílů a změn postupně. Např. když se chcete zdravěji stravovat, tak pro Vás ze začátku určitě bude snazší zařadit ke každému jídlu hrst salátu a sladkou tyčinku na svačinu vyměnit za jablko s mandlemi. Své cíle si určitě zapište či nakreslete na papír nebo do diáře, tak se k nim můžete snadno a rychle vrátit, kdykoli, kdy si je bude chtít připomenout.

2. Stanovte si priority 

Stanovte si prioroty, ve kterých chcete svých cílů dosáhnout. Pokud si dáme hned několik cílů a k tomu ještě v různých oblastech, tak je možné, že ve šrumci všedního dne je nebudeme stíhat plnit. Zní to sice krásně, když se chceme zlepšit v angličtině, trávit denně o hodinu více času s rodinou, denně hodinu věnovat sám sobě, sportovat 3 krát týdně, vařit si doma zdravá jídla, vybudovat nově fungující tým v práci, 2 krát do týdne chodit do sauny a minimálně jednou s kamarádem na pivo a o víkendu navšítvit příbuzné, ale většinou budeme jen zbytečně zklamaní, že jsme svých četných cílů nedosáhli. Stanovte si proto např. 3 priority, kterým se opravdu budete chtít věnovat a na ty se zaměřte.

3. Organizujte

Své roční cíle rozdělte na cíle měsíční, tak aby bylo ve Vašich fyzických i psychických silách a možnostech těchto cílů dosáhnout. Zárověň by Vám plnění těchto cílů mělo dělat radost a ne Vás a potom i vaše okolí naplňování předsevzetí spíše stresovalo. Měsíční cíle si potom rozvrhněte do jednotlivých týdnů, které si budete třeba každou neděli jednotlivě plánovat a organizovat. Na takové plánování můžete využít klasický měsíční kalendář, ale existují už i chytré možnosti a kalendáře, které Vám k organizaci vašeho času a naplnění cílů pomohou. Já osobně používám např. motivační diář DOLLER, se kterým můžete svůj rok předsevzetí zahájit kdykoli a ne nutně 1. ledna 😉  Na podobném principu je založen i sebekoučovací diář Petra Casanovy z edice FirstClass.

4. Dejte si průběžný feedback

Se svým diářem buďte denně v kontaktu, občas se nám stane, že nestihneme jeden denní úkol splnit např. kvůli nějaké neočekávané události, určitě však není dobré nechávat všechny týdenní úkoly na závěr týdne. Každý týden pěkně v neděli uzavřete a připravte se na nový.  Nejlepší je v pondělí začínat s čistým stolem.

Po každém měsíc si udělejte chůzku “sám se sebou” – např. ve své oblíbené kavárně nebo jinde na místě, kde Vás nebude nikdo rušit a které je pro Vás příjemné. Tam si objektivně shrňte, co se Vám povedlo, co naopak ne, co byste chtěli zlepšit a zda jdete cestou, pro kterou jste se rozhodli a jestli Vás naplňuje. Není nic špatného na tom, cestu i své cíle trošku pozměnit, když cítíte, že to tak má být. Naskytne se Vám třeba nová příležitost, o které jste začátkem roku nevěděli nebo zastihne nějaká neočekávaná událost, kterou jste nemohli předpokládat.. Po čtvrtletí si zase sedněte nebo lehněte 🙂 a zhodnoťte, zda stále jdete svým správým směrem. Po půl roce zjistěte, co Vám z Vašich cílů ještě zbývá dosáhnout a zaměřte se na to.  Čtvrt roku před koncem roku už byste měli s napněním cílů finišovat, dotahovat je.

5. Udělejte si roční shrnutí

Na konci roku je vždy čas na zamyšlení a vyhodnocení. Shrňte si uplynulý rok, zaměřte se zejména na to, jaká pozitiva Vám přinesl, v čem Vás obohatil a co nového jste měli možnost zažít. Z nevydařených situací se poučte a negativní události vezměte jako to, co Vás mělo udělat silnější osobností. Vyhodnoťte své cíle, pochvalte se za dosažené úspěchy a pokud se Vám něco nepodařilo splnit na 100 %, nekritizujte se za to. Snažte se spíše zamyslet na důvodem, proč tomu tak bylo. Jestli byl Váš cíl příliš vysoký, nebo jste neudělali vše proto, abyste ho dosáhli, nebo pro Vás nebyl až takovou prioritou. Poučte se z toho a s hlavou vzhůru se pusťte do nového roku plného nových cílů a snů 🙂

Doller motivation diary
Doller motivation diary

We usually make a resolution and set new goals at the beginning of the New Year. At 31.12. we often recapitulate the past year. What was new for us, where we made a progress, what wasn´t so good and what we learned. At the beginning of the new year, we often make different resolutions that we are trying to fill at least the first weeks or months. But do we remember our New Year goals and resolutions in June?Here’s my 5 Simply Tips to really reach your New Year goals and resolutions.

1. Give real goals and write them down

Do not overestimate or underestimate. Set goals that you know you can achieve and start filling them slowly. For most of us, this is a more sustainable process, even if there are those who prefer a rational change. However for me is sustainable to make smaller steps. For example, if you want to eat more healthy, it will be easier for you at first to include a handful of lettuce for each meal and replace the sweet stick with an almond with apples.

Write down or draw your goals on paper or in your diary. So you can easily and quickly remind them whenever you want.

2. Set your priorities

Identify the priorities in which you want to achieve your goals. If we have several goals and several different areas, it is possible that we will not be able to reach our goals. It sounds beautiful when we want to improve in English, spend an hour more time with the family a day, spend an hour on our own, do sport three times a week, cook healthy food at home, build a working team at work, go to the sauna twice a week at least once with a friend for a beer and a weekend to visit relatives, but we will only be disappointed that we have not achieved our numerous goals. For example, set three priorities that you really want to focus on and focus on.

3. Organize your time

Divide your annual goals into monthly goals so that you can achieve and you have to be happy in the process of achieving these goals. Be stressed is really not good. Then plan your monthly goals into the individual weeks that you implement into your diary and organize them each Sunday. You can use for planning the classic monthly calendar. But there are already clever options and calendars to help you organize your time and reach your goals. I personally use the DOLLER motivation diary, which you can start your year of resignation at any time and not necessarily on January 1;)

4. Get continuous feedback

Be in touch with your daily diary. Sometimes we do not have to meet one day’s task, for example, because of an unexpected event, but it is certainly not good to leave all the weekly tasks at the end of the week. Close every week on Sunday and get ready for a new one. It is best to start with a clean table on Monday.

Every month, take a meeting with yourself – for ex. in your favourite café or elsewhere where you will not be disturbed, where you summarize what you’ve done, what you did well or what you didn´t do and what you want to improve. Answer yourself if your way is fulfilling for you. There is nothing wrong to change your goals or way a little bit when you feel it should be. There can be a new opportunity that you did not know about at the beginning of the year or any unexpected events…

After a quarter of the year, sit down or lie down 🙂 and answer yourself whether you’re still heading in the right direction. After half a year, find out what your goals are and what is the rest and to reach and focus on it. A quarter of the year before the end of the year, you should slowly start to finish your targets, complete them.

5. Make an annual summary

There is always time to think and evaluate at the end of the year. Summarize the past year, focus especially on what kind of positives it brought you, what you enriched and what was an experience for you. Learn from the failed situations and take the negative events as the thing what make you stronger. Evaluate your goals, praise yourself for your accomplishments. And if you failed to do something at 100%, do not criticize yourself for it. Try to think more about the reason why it happened. Was your goal too hard to achieve, or you did not do it all to get it, or it was not a real priority for you?  Learn from it and head up to embark on a new year full of new goals and dreams 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s