Lyophilized fruit

One of the possibilities how to get “fresh” fruit during winter time

Advertisements

One of the possibilities how to get “fresh” fruit during winter time

Nechce se Vám hledat v zimě 12 měsíčků? Nevadí, mám pro Vás tipy. Zkuste lyofilizované ovoce.

Lyophilized fruit
Lyophilized fruit

Využívání sezónnosti potravin je samozřejmě skvělou volbou. Jenže ono toho v zimě moc neroste a pokud nemáme zásoby zavařenin z vlastní úrody, můžeme maximálně navštívit supermarket, kde nám dovoz ovoce z celého světa umožní najít široký sortiment. Ceny tohoto ovoce jsou však často hodně přemrštěné a co si budeme vykládat, ne vždy takové ovoce chutná tak, jak by mohlo. Právě lyofilizované ovoce  je jednou z možností jak si i v zimě o chuťově výrázné ovoce zpestřit jídelníček.

Co to vlastně ta lyofilizace je? 

Stručně řečeno se jedná se o proces, kdy se ovoce nejprve prudce zmrazí (asi na – 20°C) a po té se v prostředí s nízkým tlakem, které se podobá téměř vakuu zbaví vody. Ta se přeměňuje přímo z pevné na plynnou složku (nastává tzv. sublimace). Takto upravené ovoce se následně zahřeje zpět na teplotu okolí, pořádně zabalí, aby nedošlo ke styku se vzduchem a následné možné zvlhnutí.

Jaké jsou výhody lyofilizovaného ovoce

Výše popsaným postupem se v podstatě přeskočí krok, kdy dochází k největšímu možnému znehodnocení ovoce (přeměna kapalného skupenství na plynné). Lyofilizací si ovoce zachovává svou přirozenou strukturu, barvu, vůni a především nutriční hodnotu včetně všech vitamínů a minerálů obsažených v čerstvém ovoci. Samozřejmě zde záleží na prvotní kvalitě sušeného ovoce.

Lyofilizátor je pro domácí použití celkem hodně drahá zálěžitost, proto si ve většině případů ovoce kupujeme. Osobně mám skvělou zkušnost s lyofilizovaným ovocem od společnosti LifeLike. V jejich nabídce naleznete kromě bobulovitého ovoce jako jsou maliny, borůvky, ostružiny apod., které roste běžně i v ČR,  a které mám nejraději, i třeba exotické druhy jako banán a ananas.

Mé tipy na využití lyofilizovaného ovoce

  • Ovoce použijte jako zdobu na smoothie, kaše a další dobroty. Vypadá to moc hezky a určitě překvapíte něčím neobvyklým.
  • Rozdrcené ovoce můžete přidat do smoothie, kaší, obalit v něm různé raw kuličky (mají potom nádhernou barvu a výrazně třeba kyselkavou chuť).
  • Ovoce si můžete předem namočit do vody a použít ho jako klasické ovoce při pečení, do pudinku, apod. Pro přípravu Vánočních dobrot zkuste využít místo vody třeba rum 😉
  • Obohatit jím můžete i míchané müsli.
  • Můžete ho křoupat jen tak samotné. Já si ujíždím hlavně na višních 😀

Více o lyofilizaci se můžete dozvědět třeba na stránkách jednoho z mála prodejců lyofilizátorů pro ČR, Lyotrade Freeze Dryers s.r.o. (Zdroj) nebo na Wiki, z jejíchž zdrojů jsem také čerpala.

The eating food seasonality is, of course, a great choice. But it is not possible in the winter time. When we do not have stockpiles from our own harvests, we can visit a supermarket where we can find imports of fruit from all over the world. However, the prices of this fruit are often very exaggerated. And the taste of fruit and its origin are not always the best. Just lyophilized fruit is one of the ways to make the menu even more varied in the winter about the taste buds.

What is the lyophilization?

In short, this is a process where the fruit first frosts (at about – 20 ° C and more), and then, in a low-pressure environment that is almost like a vacuum, it gets rid of water. It is transformed directly from solid to gaseous component (sit is called sublimation). The fruit thus treated is then heated to ambient temperature. It has to be wrapped properly to avoid contact with the air and subsequent wetting.

What are the benefits of lyophilized fruit?

The step described above essentially skips the step of the biggest possibilities of fruit degradation (the conversion of liquid to gaseous). By freezing the fruit preserves its natural structure, colour, smell and, above all, nutritional value, including all the vitamins and minerals contained in the fresh fruit. Of course, it depends on the primary quality of the dried fruit.

The lyophilizer is quite expensive for home use, so in most cases, we buy this fruit. Personally, I have a great experience with lyophilized fruit from LifeLike. They offer berry fruit such as raspberries, blueberries, blackberries, etc., growing in the Czech Republic and they offer also exotic ones like bananas or pineapples.

My tips on using lyophilized fruit

  • Use the fruit as a decoration for the smoothie, porridge and other goodies. It looks very nice and you will surely be surprised by something unusual.
  • Crushed fruit can be added to the smoothie, slurry, packing in it various raw balls (they have a wonderful colour and a strong sour taste).
  • Fruit can be dipped in water beforehand and used as a traditional fruit for baking, puddings, etc. For the preparation of Christmas, treats try to use instead of water for example rum;)
  • You can also enrich it with mixed muesli.
  • You can bark it just like that. I’m cherries lover 😀

You can find out more about lyophilization on one of the few lyophilizer dealers in the Czech Republic, Lyotrade Freeze Dryers s.r.o. (Source) or the Wiki from which I also drew it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s